VCA staat voor: Veiligheids Checklist Aannemers

Geschiedenis VCA

De veiligheidschecklijst voor aannemers is ontstaan uit een aantal eisen die grote petrochemische zoals Shell en ESSO aan (onder)aannemers stelden op het gebied van veiligheid en milieu. Met deze eisen zorgden ze ervoor dat de veiligheid en zorg voor het milieu op hun bedrijfsterreinen werden verbeterd.

Deze aanpak bleek succesvol. Steeds meer opdrachtgevers gingen ertoe over om van aannemers te verlangen dat zij op het gebied van veiligheid en milieu in staat waren te voldoen aan een aantal VGM-eisen. Op hun beurt gingen aannemers van onderaannemers verlangen dat ook zij op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu in staat waren te voldoen aan deze eisen.

Vervolgens heeft een aantal grote opdrachtgevers en aannemers de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) opgericht. De stichting heeft het Centraal College van Deskundigen VCA (CCvD VCA) aangesteld, dat uit de diverse formuleringen een vast aantal eisen, die gelden als basis voor veilig, gezond en milieuverantwoord werken, heeft vastgesteld. De eisen zijn als vragen opgenomen in een checklijst, die men als aannemer kan gebruiken om te controleren of men voldoet aan deze eisen. Deze lijst wordt de Veiligheids Checklijst Aannemers, kortweg VCA, genoemd.

VCA voor werknemers:

De ARBO-wet stelt dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van derden die zich op het bedrijf bevinden.

Opdrachtgevers kunnen daarom eisen dat uw personeel beschikt over het diploma Basisveiligheid VCA. Van leidinggevenden kunnen zij bovendien eisen dat zij het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden hebben behaald.

Cijfers van het CBS geven aan dat aandacht voor veilig werken broodnodig is. Jaarlijks zijn er meer dan 150000 werkenden betrokken bij een bedrijfsongeval.

Kennis van de veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken. Door het behalen van het VCA diploma kunnen  werknemers aantonen die benodigde kennis in huis hebben.

 

De twee soorten diploma’s

 

· Basis veiligheid VCA

           De module basis veiligheid is bedoeld voor alle werknemers die praktisch bezig zijn in de bouw of aannemerij (ook petrochemie).

           In aanverwante beroepsgroepen word ook reeds gevraagd naar deze opleiding. De module bestaat uit 11 hoofdstukken, waarin alle verplichte

           Onderdelen stap voor stap zijn uitgewerkt. De onderwerpen die aan bod komen omvatten o.a. Wet– en regelgeving; risico’s en ongevallen;            gevaarlijke stoffen; branden en explosies; besloten ruimten; machines en gereedschappen; tillen en hijsen; struikelen; uitglijden en vallen;    

           werken op hoogte; elektriciteit; persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

· Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL)

           De module Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden biedt leidinggevenden de mogelijkheid zich in één keer te kwalificeren.

           De onderwerpen uit de module Basisveiligheid  die van belang zijn voor de leidinggevende zijn geïntegreerd in deze module.

 

 

Naast dat werknemers een VCA diploma kunnen behalen kan een bedrijf ook een VCA certificering behalen.

 

@stex.nu is geen examenbureau en neemt dus (zelf) geen VCA examens af maar levert wel VCA instructeurs voor de opleidingen:Basis Veiligheid VCA

En VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL)

Indien gewenst kan @stex.nu wel voor een examenbureau zorgen.

 

Ter informatie vindt u hieronder nog een en ander over het certificeren van een bedrijf, maar deze diensten worden niet door @stex.nu verzorgd.

 

 

Twee soorten certificaten voor bedrijven.

Er zijn twee soorten

1.        VCA certificaten, het VCA* (VCA één ster)

                      Het VCA*-certificaat verkrijgt men als:

                      Men voldoet aan alle must-vragen VCA* die in de checklijst worden genoemd en:

                      Men voldoet aan een ongevallen frequentie-index van kleiner dan 40.

 

2.        VCA** (VCA twee sterren) certificaat.

                      Het VCA**-certificaat verkrijgt men als:

                      Men voldoet aan alle mustvragen VCA* én VCA** die in de checklijst worden genoemd en:

                      Bij de overige vragen minimaal 110 punten behaalt en:

                      Men voldoet aan een ongevallen frequentie-index van kleiner dan 40`

De VCA is opgedeeld in tien hoofdstukken, die weer zijn onderverdeeld in paragrafen met vragen. De tien hoofdstukken zijn achtereenvolgens:

           1.        Veiligheids-, gezondheids-, en milieu- (VGM)-beleid en organisatie, managementbetrokkenheid

           2.        Risico-inventarisatie en -evaluatie

           3.        Selectie van personeel

           4.        Voorlichting en instructie

           5.        Veiligheid, gezondheids- en milieucommunicatie en overleg

           6.        Regels/voorschriften, V&G-plan project/werk, voorbereiding noodsituaties

           7.        Veiligheids-, gezondheids- en milieu-inspecties/observaties

           8.        Bedrijfsgezondheidszorg

           9.        Inkoop en keuring van materialen, materieel/middelen en diensten

           10.       Melding, registratie en onderzoek van ongevallen/incidenten en onveilige situaties/handelingen

 

Onder deze hoofdstukken vallen paragrafen met in totaal 58 vragen. Daar is een aantal vragen bij dat in ieder geval positief beantwoord moet worden wil men voldoen aan de gestelde eisen voor veilig, gezond en milieubewust werken. Dit zijn de zogenaamde "Mustvragen", Heeft men minimaal 110 punten van het totaal aantal te behalen de punten (220), dan voldoet het bedrijf aan de gestelde eisen. Men komt dan in aanmerking voor een VCA-certificaat. Per 1-3-2000 is de VCA-checklijst versie 2000/3 van kracht.

DE MUSTVRAGEN

Er is reeds gesproken over de mustvragen. Dit zijn vragen die in ieder geval positief beantwoord moeten worden om te voldoen aan de gestelde VCA eisen voor veilig, gezond en milieubewust werken.

 

In de VCA-checklijst versie 2000/3 zijn de volgend 23 mustvragen voor VCA*-certificering zijn:

 

1. VGM-beleidsverklaring 

2. Aanstelling V&G-functionaris 

3. Inventarisatie en evaluatie van risico’s 

4. Getroffen maatregelen op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie 

5. Ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen 

6. Vastleggen van vakopleidingseisen 

7. Vastleggen van taakgerichte VGM-opleidingen 

8. BedrijfseigenVGM-voorlichting 

9. Veiligheidsopleiding operationele medewerkers 

10. VGM-opleiding van operationeel leidinggevenden 

11. Registratie van VGM-opleidingen/instructies en indien van toepassing medische geschiktheids-verklaringen in het veiligheidspaspoort 

12. Houden van VGM-bijeenkomsten (Toolbox meetings) 

13. Veiligheidsinstructies met betrekking tot regels en voorschriften 

14. Periodieke werkplek inspecties 

15. Opvolging actie punten 

16. Aansluiting bij een bedrijfsgezondheidsdienst (arbodienst) 

17. Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek op basis van risico-inventarisatie en -evaluatie 

18. Medische keuring bij indiensttreding (mits voor taakuitoefening vereist) of werkhervatting  

19. Systeem voor periodieke keuring van materieel en middelen

20. Registratie van keuringen van materieel en middelen 

21. Identificatie van gekeurd materieel en middelen 

22. Procedure voor melding van ongevallen en incidenten 

23. Procedure voor onderzoek van ongevallen en incidenten 

 

De mustvragen die positief beantwoord moeten worden wil men in aanmerking komen voor een VCA** certificaat zijn de reeds genoemde 23 vragen plus de volgende 8:

 

           1.        VGM-structuur met vastgelegde VGM-taken en –verantwoordelijkheden leidinggevenden 

           2.        Actieve VGM-betrokkenheid van top- en middelmanagement, werkplekinspecties 

           3.        VGM-actieplan 

           4.        Toetsing van het actieplan 

           5.        VGM-overleg op alle organisatieniveaus 

           6.        VGM-voorschriften en regels

           7.        VGM-startwerkvergaderingen

           8.        Opleidingseisen risicovolle taken

 

 

NUT EN NOODZAAK VAN HET CERTIFICAAT

 

Uit de opsomming van de onderwerpen van de mustvragen blijkt, dat de VCA bedoeld is om de organisatie op kritische punten door te lichten op de zorg voor veilig, gezond en milieubewust werken. Voldoet een organisatie aan de gestelde eisen dan kan een VCA-certificaat worden behaald waarmee kan worden aangetoond dat:

Alle medewerkers van een bedrijf dat werkzaamheden verricht voor een opdrachtgever:* Door vakopleiding, bedrijfsinstructies en regelmatige voorlichting in staat zijn hun taken op veilige, gezonde en (milieu)verantwoorde wijze te verrichten,* Weten hoe met de juiste en door het bedrijf op veiligheid goedgekeurde middelen veilig te werken,* Zich door middel van door het bedrijf verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze weten te beschermen tegen desondanks optredende gevaren.

Het bedrijf op basis van geïnventariseerde en geëvalueerde risico’s en door middel van een systematische aanpak van deze risico’s alle maatregelen heeft getroffen om het bovenstaande te realiseren en bijgestaan door een bedrijfsgezondheidsdienst de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers te bewaken.

Het VCA-certificaat is een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat men op een groot aantal punten voldoet aan eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Voorkomen wordt dus dat opdrachtgever en aannemer allerlei acties moeten ondernemen om de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu te waarborgen. Dat is immers van tevoren allemaal al geregeld.

Uit het nut van het certificaat is tevens de noodzaak van het hebben van het certificaat geboren. Vanwege het gemak stellen opdrachtgevers eenvoudigweg het beschikken over het VCA-certificaat als voorwaarde om als uitvoerende organisatie werkzaamheden te mogen verrichten.

Tel:        078-3150381

Fax:       tijdelijk buiten gebruik

Mob:      06-23545698

 

E-mail:  mail@astex.nu

Voor verdere informatie:

Als u veiligheid hoog in het vaandel heeft

VCA trainingen